"Návrat Tetřeva hlušce do českých lesů"

V České republice je Tetřev Hlušec (Tetrao urogallus) kriticky ohrožený druh. Příčinou nízkých stavů živočichů a rostlin ve volné přírodě je zacházení člověka s prostředím.
V minulosti byl Tetřev hlušec na území ČR relativně běžným druhem. Od 40. let 20. století začaly jeho stavy prudce klesat a postupně vymizel z většiny obsazených lokalit.
V současné době žije jediná životaschopná populace na Šumavě, kde je soustředěno 90 % všech našich tetřevů.
Mezi faktory, které je nejvíce ohrožují, patří hlavně nevhodné lesnické hospodaření, vedoucí k ničení přirozeného biotopu, nadměrné rušení, narušující průběh toku a tím i úspěšnost hnízdění.
Tetřeva symbolicky vracím do českých lesů. Zastřelil ho můj pradědeček kolem roku 1938.
Tato performance je výpovědí o mizení. Během dvou generací jsme schopni téměř vyhubit živočišný druh, který byl součástí naší krajiny od pradávna.


Return of the Wood Grouse to Czech forests"

The Wood Grouse (Tetrao urogallus) is a highly endangered species in the Czech Republic.
The reason why many species of animals and plants are endangered in the wild is the way man behaves towards the habitat.
In the past the Wood Grouse was a relatively common species in the territory of the Czech Republic.
Since 1940s the number of wood grouses began falling dramatically and gradually disappeared from most localities.
At the present there exists only one single viable population in Šumava where 90% of all our Wood Grouses live.
Among the factors which present the biggest problems is the forest and wood industry which destroy their natural habitat, disturb their mating and breeding season.
I am returning the Wood Grouse symbolically into Czech woods. It was shot by my grandfather around the year 1938.
This performance is about disappearing.
Within a period spanning over two generations man is capable of bringing one species on the verge of extinction, a species that used to be a part of our environment for time out of mind.



16_tetrev-3.jpg